Неділя, 09.08.2020, 18:04
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2013 » Вересень » 8 » Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Основи здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальном
21:04
Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Основи здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальном

Сьогодні в Україні намітилася стійка тенденція до збільшення проявів негативної поведінки дітей і молоді. Українська молодь проходить важке випробування необмеженою свободою вибору щодо способу життя. У зв’язку з цим необхідно мобілізувати всі можливості для допомоги молодій людині у свідомому самовизначенні та набутті необхідних для безпечної життєдіяльності знань, ставлень і життєвих навичок. Для учнівської молоді основним і дуже важливим джерелом профілактичних знань є навчально-виховний процес.

В умовах школи період пізнього дитинства та ранній підлітковий період (6-15 років) є вирішальними моментами для можливості сформувати навички та позитивні звички. У цей період діти розвивають здатність думати абстрактно, розуміти наслідки, співвідносити себе з ровесниками по-новому, а також розв’язувати проблеми, бо відчувають себе більш незалежними від батьків і більше контролюють власне життя.

Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення їх фізичного, психічного здоров’я. Ці ж завдання визначені й у Державних стандартах початкової та базової і повної середньої освіти.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують, як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, формування через освіту здорового способу життя.

Пізнання, активна соціалізація, вплив на формування системи цінностей суспільства й усвідомлене сприйняття навколишнього світу розпочинається з виховання в загальноосвітньому навчальному закладі.

 Саме з цією метою вивчається навчальний предмет «Основи здоров’я». За своїм призначенням, змістом і методами навчання він суттєво відмінний від інших предметів. Його особливості визначаються:

-   необхідністю впливати на свідомість і поведінку учнів. Ця теза ґрунтується на визнанні того, що якість життя людини, її здоров’я, безпека і благополуччя найбільше залежать від її поведінки та способу життя;

-    навчально-виховні впливи слід спрямовувати на формування у дітей позитивних цінностей, знань, ставлень, умінь і навичок, які зменшать ризик виникнення поведінкових проблем і підвищать їх особистісний потенціал для гармонійного розвитку та життєвого успіху;

-   для посилення мотивації та ефективності навчання необхідно послідовно впливати на шкільну політику і створювати сприятливе середовище.

Основними документами, які визначають вимоги до змісту освіти, є Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462) та Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392).  

Типові навчальні плани містять інваріантну частину, сформовану на державному рівні, спільну для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році на вивчення предмета «Основи здоров’я» в інваріантній складовій передбачено:

-   у 1-4 класах - 1 година на тиждень;

-    у 5-6 класах – 1 година на тиждень;

-    у 7-9 класах  - 0,5 години  на тиждень.

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіатив­ної частини навчального плану, що, в свою чергу, надає можливість поширення і по­глиблення змісту тем, що вивчаються. Зміни у програмі мають бути погоджені педа­гогічною радою навчального закладу.

Відповідаючи на запит сьогодення, створені і широко впроваджуються превентивні програми для початкової, середньої і старшої школи. Ці програми враховують кращий досвід, відповідають принципам освіти. Вони здійснюється на рівнях:

1. профілактики;

2. психолого - педагогічної допомоги та корекції;

3. адаптації, реабілітації і ресоціалізації.

Навчальний предмет «Основи здоров’я» поєднує елементи знань про збереження і захист життя та зміцнення здоров’я. Навчання здійснюється за навчальними програмами «Основи здоров’я» для 1-4 класів («Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України», наказ МОН від 12.09.2011 № 1050) та навчальною програмою «Основи здоров’я» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів («Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 23.12.2004 №1/11-1166).

Програми інтегрованого предмета «Основи здоров’я» мають на меті формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, зокрема профілактику адитивної поведінки. Вони побудовані на основі  інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження й захисту життя та зміцнення здоров’я людини за концентричним принципом, тобто у різні періоди навчання повторюється вивчення окремих тем з розширенням та поглибленням їх змісту.

Під час навчання на уроках з основ здоровя учні набувають знання, життєві навички щодо стійкої мотивації здорового способу життя. Це дозволяє їм стати повноцінними членами суспільства і захистить від життєвих помилок.

Серед різних тематик, що розкривають сутність складових здоров’я, принципи, шляхи й методи його збереження та зміцнення, є проблема статевого виховання учнівської молоді. При формуванні кола тем у програмах з навчального предмета «Основи здоров’я», присвячених статевому вихованню учнів у школі, враховано, насамперед, такі важливі аспекти: а) вікові можливості й потреби учнів; б) вимоги батьківської громади щодо меж участі школи в статевому вихованні дітей; в) проблеми державного рівня, що стосуються, зокрема, демографічної й епідеміологічної ситуації в Україні. Теми, що містять питання статевого виховання школярів загальноосвітньої школи, надають життєво необхідну  інформацію учням й уможливлюють набуття ними навичок щодо:

·     розуміння статевої належності людини;

·     важливості формування своєї особистості з урахуванням статевої належності;

·     необхідності взаємини людей різної статі на основі ґендерної рівності;

·     важливості сім’ї для дитини, батьків та держави;

·     ролі матері й батька у вихованні здорової особистості дитини;

·     значення формування гігієнічних навичок дівчат і хлопців;

·     необхідності отримання сучасної інформації щодо чинників ризику для репродуктивного здоров’я молоді;

·     формування безпечної поведінки задля збереження й зміцнення репродуктивного здоров’я юнаків і дівчат.

Зміст тем курсу спрямований на формування загальних морально-етичних цінностей та особистісних якостей особистості, зокрема таких як доброчесність, цнотливість, повага поглядів, доброта тощо.

Розроблені програми та навчально-методична література використовуються в навчально-виховному процесі з метою формування в учнів мотивації щодо здорового способу життя, свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя та життєвими навичками, безпечної для життя і здоров’я поведінки, принципового розширення і доповнення основного навчального матеріалу зміст яких допомагає учневі поглибити і розширити спеціальні знання, розвинути пізнавальні інтереси.    

   Сучасна загальноосвітня школа виконує не лише навчально-виховні завдання, але і прагне до створення здоровязбережувального навчального процесу. Одна з провідних ролей в процесі збереження і формування здоров’я школярів належить вчителеві основ здоров’я. Успішна робота в сучасній школі вимагає високого професійного рівня підготовки вчителя. Одним з критеріїв професійного рівня вчителя, що виконує оздоровчі завдання, є формування його здоров’язбережувальної компетентності.

Професійна компетентність вчителів основ здоров’я передбачає наявність комплексних професійних знань, вміння їх синтезувати, аналізувати та мислити, передбачаючи наслідки професійної діяльності для гармонійного росту та розвитку дитини, своєчасного зняття розумової перевтоми, профілактики захворювань молоді тощо.

Навчальний предмет «Основи здоров’я» рекомендуємо викладати вчителям, які пройшли спеціальну підготовку як за змістом, так і за ефективними методами навчання (відповідно наказу Міністерства освіти і науки від 18.08.2011 № 982).

Не дозволяється використовувати години, відведені на цей предмет, для дованта­ження вчителів або класних керівників, що не мають відповідної підготовки для ви­кладання предмету «Основи здоров’я».

 У 1-9 класах викладання навчального предмета «Основи здоров’я» здійснюється за підручниками, які мають відповідний гриф Міністерства.

Навчальна інформація, що надається у навчальних посібниках і підручниках, несе в собі життєво важливе навантаження. Вчитель має бути обережним у відборі інформації, яку використовує на уроках.

Добираючи    додаткові    матеріали    до    уроків, учителям    слід     звернути     особливу    увагу    на відповідність    їх    змісту    віковим    особливостям і навчальним можливостям та реальним потребам учнів.

 Батьки учнів завжди мають змогу заздалегідь ознайомитися зі змістом тем уроків та обговорити з учителем особливості подання інформації з врахуванням національних, релігійних та інших поглядів.

Ефективна реалізація завдань превентивної освіти можлива за умови активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогів, сім’ї та громади. Участь батьків у навчальному процесі допомагає зробити навчання особистісно орієнтовним.

Для проведення факультативних занять у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році рекомендуємо користуватися програмами та навчально-методичною літературою, схваленими Міністерством, а саме:

- програма навчального курсу для загальноосвітніх навчальних закладів «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (авт. Т.В. Воронцова, В.М. Оржеховська, В.С. Пономаренко);

- навчально-методичний комплект для вчителів та учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Школа проти СНІДу» (авт. Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко);

-   комплект методичних матеріалів «Профілактична протинаркотична та протиалкогольна виховна програма для учнів 1-11 класів, їх батьків та працівників педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів навчання» (авт. А.М. Вієвський та ін.);

-   навчальна програма факультативного курсу «Профілактика шкідливих звичок» для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Челах Г.Є., Медведєва О.В.);

-   навчальна програма факультативного курсу «Основи здорового способу життя» для 8-9 класів (авт. Н.О. Чаган, М.М. Тюріна);

-   навчальна програма факультативного курсу для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика ВІЛ-інфекції і формування здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок» (авт. І.М. Топор, Л.В. Поліщук);

-   навчальна програма факультативного курсу «Я – моє здоровя – моє життя» для 5-6 класів;

-   навчальна програма факультативного курсу для 7-11 класів «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Варто наголосити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 06.02.2012 № 14.1/10-301 «Про видання навчальної літератури» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.

Викладання основ  здоров’я за новою програмою розпочнеться з 5 класу з 2013/2014 навчального року.
Переглядів: 1620 | Додав: alex_admin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]